Thirty Meter Telescope Science Forum

May 24, 2016 - May 26, 2016

Local Organizing Committee


 • Fumihide Iwamuro (Kyoto University), LOC Chair
 • Taro Matsuo (Kyoto University)
 • Takanori Sasaki (Kyoto University)
 • Koji Ohta (Kyoto University)
 • Keiichi Maeda (Kyoto University)
 • Daisaku Nogami (Kyoto University)
 • Miki Ishii (NAOJ)
 • Wako Aoki (NAOJ)
 • Toshiyuki Tajima (NAOJ)
 • Nobunari Kashikawa (NAOJ)
 • Chikako Yasui (NAOJ)
 • Mariko Kubo (NAOJ)
 • Nanci Préel-Dumas (TMT)
 • Joelle Zavzavadjian (TMT)